Ana Stanković

koordinator rada vaspitača, dipl. soc. radnik, spec medijacije

Ana Stanković je diplomirani socijalni radnik, specijalista medijacije. Od početka svoje profesionalne karijere radi sa mladima,  u  vaspitno – obrazovnim i ustanovama socijalne zaštite. Oblasti interesovanja: konflikti i alternativni načini rešavanja istih, nenasilna komunikacija, rad sa mladima iz osetljivih  društvenih grupa, prevencija i zaštita od nasilja u porodici,  aktivizam mladih u lokalnoj zajednici.