Zanimljivosti u Domu učenika

Dom učenika srednjih škola Milutin Milanković je posebno pedagoški oblikovana sredina koja osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika.
U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju.

Nosilac vaspitno- obrazovne uloge doma je Pedagoško veće koje u skladu sa važećim zakonima i propisima usvaja Program vaspitnog rada za tekuću školsku godinu, u kome je preciznije definisan vaspitni rad u okviru vaspitnih grupa, aktivnosti stručnih saradnika i pedagoška aktivnost čitavog Doma.


U Domu je zaposlen stručno osposobljen kadar koji čine: vaspitači, stručni saradnik-pedagog i drugo osoblje koji vode računa da sve što se događa u Domu bude u interesu fizičkog i mentalnog zdravlja i celokupnog razvoja učenika.
Vaspitni rad je organizovan u 13 vaspitnih grupa koje u proseku imaju 25 učenika. Radno vreme vaspitača je takvo da je obezbeđeno njihovo prisustvo u Domu tokom 24 sata, kako radnim danima, tako i vikendom.