Upis u Dom učenika

 

 

 Finalna lista za upis učenika u Dom učenika Srednje PTT škole

***************************    ovde    ****************************

 

 

• Važno obaveštenje za sve učenike koji su primljeni u Dom učenika srednje PTT škole:

     ***************** OVDE  ****************

 

     Predsednik upisne komisije Ana Stanković

     Radno vreme upisne komisije je od 08:00 - 15:00 časova (radnim danima)

 

 

Upis u Dom učenika Srednje PTT škole

• Prijem učenika se vrši na osnovu „Konkursa za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2017/18. godinu“ koji se nalazi na sledećem linku.

• Kapacitet Doma je 307 raspoloživih mesta.

• Pravo na smeštaj i ishranu u Domu imaju redovni učenici srednjih škola, čije mesto prebivališta nije u sedištu Doma.

• Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo, da u drugoj raspodeli u avgustu, podnesu zahtev Domu da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta – 5%.

 

Rokovi za prijavljivanje na Konkurs:


• za prvu raspodelu od 4. do 17. jula 2017. godine

• za drugu raspodelu od 21 do 25. avgusta 2017.

 

Potrebna dokumenta

Prilikom podnošenja prijave učenik treba da podnese originalna dokumenta ili overene fotokopije:

• Popunjen obrazac prijave koja se dobija u Domu ili se preuzima na sledećem linku.

• Za učenike prvih razreda: svedočanstva o završenim razredima od 5 do 8, uverenje o obavljenom završnom ispitu i potvrda o upisu u srednju školu.

• Za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda: svedočanstvo o završenom prethodnom razredu.

• Diplome ili druge dokumente o nagradama sa učešća na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete (koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika) u prethodno završenom razredu.

• Informacija o nagradama, pohvalama i vaspitno-disciplinskim merama u domu učenika u prethodnoj školskoj godini (za one koji su 2, 3 ili 4 razred srednje škole).

• Uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 01.01. do 31.03.2017. godine, izdato od strane opštinskog organa iz mesta prebivališta. Uverenje možete skinuti na sledećem linku.

 

Napomena: Overene kopije prihvatiće se ukoliko su overene kod notara, odnosno javnih beležnika ili opština (sudova) na područjima na kojima nema javnih beležnika, ili overene od strane škole koja je izdala javnu ispravu (svedočanstvo), ili podnošenjem originala na uvid sa kopijom dokumenata na kojem će upisna komisija konstatovati da je izvršen uvid u original.

 

 

Ostale informacije

• Na osnovu podnetih prijava, sačinjava se rang-lista kandidata, a primaju se učenici sa najvećim brojem bodova.

• Rang lista će biti objavljena 17. jula 2017. godine od 15 sati na oglasnoj tabli i na internet adresi Doma.

• Konačnu odluku o pravu na smeštaj donosi direktor ustanove, na osnovu konačne rang liste, najkasnije u roku od tri dana od dana isteka roka za odlučivanje o prigovorima učenika.

• Učenici se useljavaju u Dom 31. avgusta 2017. godine u prisustvu roditelja ili staratelja i tom prilikom prilažu lekarsko uverenje ne starije od 15 dana.

• Neće se razmatrati neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na Konkurs.