Medijacija

U okviru aktivnosti Doma PTT škole novinarska radionica ima dugu tradiciju

Već dve godine u Domu se primenjuje vršnjačka medijacija, kao alternativni način razrešavanja konflikata. Vršnjačka medijacija je način da se razreši konflikt uz pomoć vršnjaka koji su prošli odgovarajuću obuku. Ona pomaže zavađenim stranama da identifikuju svoje potrebe, i da ih podstakne da traže zajedničko praktično rešenje problema.
U toku dvogodišnjeg perioda edukacije iz oblasti vršnjačke medijacije prošlo je 15-ak učenika koji su osposobljeni za prevenciju i posredovanje u sukobima.

Primena vršnjačke medijacije u Domu promoviše kulturu uvažavanja i pomeranje sa agresije ka komunikaciji, kooperaciji i toleranciji. Kroz niz radionica koje se kontinuirano sprovode u Domu tokom školske godine, učenici se upoznaju sa konfliktima, njihovim osobenostima, načinima njihovog rešavanja, osnovnim principima i fazama procesa vršnjačke medijacije.

Vršnjačka medijacija osnažuje, uči različitim veštinama, deluje preventivno, ima pozitivan efekat na “klimu” u Domu.


Koordinator tima vršnjačke medijacije je vaspitač Ana Stanković, specijalizant medijacije.