Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ali pruža i dobar okvir za preventivni rad.

Mnoge aktivnosti koje Posebni protokol predlaže (kvizovi, sportska takmičenja, umetničke aktivnosti, učeničke novine, đački parlament...) se već godinama kontinuirano odvijaju u Domu, što preventivno utiče na pojavu fizičkih sukoba i konflikata.
S druge strane, Pedagoško veće, na svako saznanje o postojanju nasilja, dosledno preduzima adekvatne mere što verovatno utiče na pozitivnu drugarsku atmosferu u Domu.

Istraživanja koja su rađena na učenicima Doma su dovela do zaključka da je stepen fizičkog nasilja među učenicima na niskom nivou, ali da bi trebalo dodatno da se radi na smanjenju verbalnog nasilja među učenicima i razvijanju nenasilnog rešavanja sukoba. U tom cilju je od školske 2009/2010. u Domu formiran Tim za vršnjačku medijaciju.

U školskoj 2010/2011. godine je Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u Domu učenika Srednje PTT škole nastavio sa radom u nešto izmenjenom sastavu. Od ove školske godine je koordinator tima vaspitač Pavle Jovanović, akademski slikar.
Godišnji plan rada tima je napravljen, u skladu sa Protokolom, dosadašnjim iskustvom iz domskog života i procenom o potrebama učenika i zaposlenih u Domu.

 

Posebni Protokol