Domski Parlament

Ideju o osnivanju učeničkog parlamenta u Domu učenika Srednje PTT škole, pokrenuli su učenici početkom školske 2002/2003. godine.

Parlament čine po dva predstavnika iz svake vaspitne grupe. Parlament se bira svake školske godine i ima: predsednika, podpredsednika i koordinatore zadužene za određene oblasti.


Domski parlament Doma učenika srednje PTT škole se kroz svoj program rada, a radi ostvarivanja i zaštite prava i interesa učenika, zalaže za ostvarivanje sledećih ciljeva:

  • Poboljšanje uslova života i rada učenika
  • Organizaciju kulturno-zabavnog života u Domu
  • Ekonomska pitanja i bezbednost učenika
  • Uspostavljanje međudomske saradnje i saradnje sa različitim vladinim i nevladinim organizacijama.

 

Od početka školske 2010/2011. godine dom je imao niz značajnih aktivnosti:

  • Izrada i usvajanje novog statuta domskog parlamenta.
  • Učešće u realizaciji projekta “FEMIX - miks ženskog stvaralaštva”
  • Iniciranje dolaska vršnjačkih edukatora iz JAZAS-a
    Obeležavanje svetskog dana borbe protiv AIDS-a.
  • Realizacija humanitarne akcije, posvćene Domu učenika u Kraljevu koji je oštećen u zemljotresu.

 

U mesecu septembru 2010. godine izrađen je i usvojen nov statut domskog parlamenta kojim su definisani: ciljevi, nadležnosti, rad i organi domskog parlamenta.

Parlament Doma učenika srednje PTT škole je učestvovao u projektu FEMIX - miks ženskog stvaralaštva, koji je imao za cilj afirmaciju ženskog stvaralašva i rodne ravnopravnosti. Projekat je organizovao klub: “Omladina pokreće akciju” u saradnji sa ministarstvom Omladine i sporta republike Srbije. U okviru projekta članovi parlamenta su učestvovali u više radionica čiji je smisao bio osmišljavanje i realizacija lokalne akcije. U tu svrhu domski parlament je osmislio i izradio prigodne flajere i pano na kome su predstavljene sadašnje i bivše učenice Doma. Završnom događaju prisustvovala je i direktorka Centra za integraciju mladih i Svratišta za decu ulice Milica Đorđević koja je tom prilikom održala predavanje.

Radi obeležavanja svetskog dana borbe protiv AIDS-a domski parlament je organizovao dolazak vršnjačkih edukatora iz JAZAS-a koji su održali radionicu i predavanje na temu polno prenosivih bolesti i AIDS-a (side).

Učenici i zaposleni u Domu su na inicijativu domskog parlamenta učestvovali u realizaciji humanitarne akcije, pri čemu su prikupljena određena novčana sredstva u cilju pomoći oštećenom Domu učenika u Kraljevu.

 

Domski parlament vodi vaspitač Ana Stanković, dipl. socijalni radnik, specijalizant medijacije.